עזרה Nokia Extra Power

background image

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K

4

2

3

5

9212427/2

background image

תירבע

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2008-2010 Nokia

למסו Nokia Connecting People ,Nokia

םינמיס םה Nokia Original Accessories

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

.Nokia Corporation